Algemeen:

 • Specialisatie in project- en contractmanagement voor de weg- en waterbouwsector.
 • Ervaring in kleine, middelgrote en grote projecten in Nederland
 • Zelfstandig, in kleine teams of in grote teams
 • Ruime kennis van nieuwe contractvormen, methodieken en regelgeving.
 • Inzetbaarheid op o.a. de volgende functie/rollen: projectleider, contractmanager, adviseur, technisch manager, risicomanager, toetscoördinator, Lead Auditor, procesbegeleider, coach, contractgemachtigde UAV-GC, projectleider OG-verplichtingen DBFM.

Specifieke diensten:

 • Projectmanagement en/of projectbeheersing
 • Inkoopafwegingen: Inkoopstrategie bepalen, Inkoopplan opstellen, organiseren/begeleiden/deelnemen aan afwegingssessie
 • Planstudie: projectmatige activiteiten t.b.v. planologische inpassing (MIRT, Tracéwet-procedures)
 • Contractvoorbereiding: E&C, D&C, DBFM, Turnkey, etc.
 • Marktbenadering/Aanbesteding: marktconsultatie, strategie bepalen, opstellen aanbestedingsdocumenten (selectieleidraad, inschrijvings- en beoordelingsleidraad, beoordelingsprotocol beoordelingscommissie), organiseren/faciliteren aanbesteding, coördineren/uitvoeren algemene/individuele inlichtingen (schriftelijk/mondeling), coördineren/uitvoeren beoordeling (EMVI).
 • (Systeemgerichte) Contractbeheersing: strategie bedenken, opstellen contractbeheersplan, opstellen toetsplan, coördinatie toetsing- en acceptatieprocedures, afwijkingenbeheersing, VTW/Contractwijzigingen/claimafhandeling, rapportages t.b.v. verantwoording- en voortgang.
 • Bouwproces begeleiding UAV-GC (aan zijde opdrachtgever of opdrachtnemer)
 • Bouwproces begeleiding DBFM inclusief financiële afhandeling en coördinatie afgifte certificaten (aan zijde opdrachtgever)
 • Risicomanagement: faciliteren risicosessies, uitvoeren risicoanalyses, opstellen risicodossiers, coördinatie uitvoering/opvolging beheersmaatregelen, challenge-gesprekken met risico-eigenaren,  -beheerders en/of -actoren, actualisatie van risicodossiers.
 • Kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2008): toetsing en auditering (ISO 19011), contractueel/juridisch/technische documentreviews van UAV-GC contractdocumenten (aan zijde opdrachtgever of opdrachtnemer) t.b.v. doorlopen vlotte toetsing- en acceptatieprocedures (Annex III en IV)
 • Documentreview t.b.v. EMVI-inschrijvingen/-aanbestedingen (voor inschrijvers/opdrachtnemers).
 • Omgevingsmanagement: Stakeholderanalyse, coördinatie vergunningentraject, coördinatie verlegging kabels en leidingen, keukentafelgesprekken, ambtelijk overleg, compenserende/mitigerende maatregelen, woordvoering, procesbegeleiding bij conflicterende belangen.
 • Systems Engineering: Begeleiding van klanteis tot objectspecificatie incl. opstellen specificaties en analyses:
  • het op een gestructureerde wijze specificeren van een behoefte;
  • het op een gestructureerde wijze ontwerpen van een passende oplossing bij de behoefte, waarbij keuze expliciet worden gemaakt;
  • het op een correcte wijze realiseren van deze oplossing;
  • het op een juiste wijze verifiëren en valideren;
 • Integraal advies ten aanzien van project-, contract-, technisch en omgevingsmanagement.
 • Coaching (contractvoorbereiding, systeemgerichte contractbeheersing, projectmanagement, projectbeheersing)

Indien u Met Patrick wilt samenwerken, maatwerk nodig hebt of vragen heeft, neem gerust contact op.